GA TERUG
Klachten, bezwaar & beroep

Klachten, bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met het besluit of de beschikking van de gemeente? Bijvoorbeeld over het wel of niet krijgen van een uitkering of bijzondere bijstand? Dan kun je in bezwaar gaan tegen dit besluit. Doe dit binnen zes weken. Ben je niet tevreden over je contact met je rechtmatigheidsconsulent of klantregisseur? Dan kun je een klacht indienen.

Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente. Wat kan ik doen?

Ben je het niet met het besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld dat je geen uitkering krijgt? Of krijg je wel een uitkering en ben je het niet eens met het bedrag? Maak dan bezwaar tegen het besluit. Dit kun je doen door een eenvoudig briefje te sturen.

Doe dit wel binnen zes weken nadat je het besluit of de beschikking hebt ontvangen. Vind je het lastig om dit alleen doen? Doe dit dan samen met iemand van Juridisch Loket, Sociale Raadslieden of de Rechtswinkel. Twijfel niet om met een van deze instanties contact op te nemen.

Vul het bezwaarformulier in >

Ik heb bezwaar ingediend en nu?

Bezwaarschriften worden niet door Werk & Inkomen zelf afgehandeld. Dit doet de afdeling Juridische Zaken. Als zij het bezwaarformulier ontvangen hebben, nemen ze telefonisch contact met je op. Dan begint officieel de behandeling van je bezwaar. Je bespreekt wat er precies aan de hand is. De medewerker van Juridische Zaken overlegt daarna met de afdeling Werk & Inkomen hoe je bezwaar het beste behandeld kan worden: informeel of formeel. Bij een informele behandeling komt er een gesprek tussen jou en Werk & Inkomen.

Ben je daarna nog niet tevreden? Of is er geen oplossing gevonden voor je probleem? Dan kunnen we overgaan tot de formele behandeling van je bezwaar.

Wil je niet beginnen met een informele behandeling van je bezwaar? Dan mag je altijd kiezen om meteen te beginnen met een formele behandeling. Je kunt dan je bezwaar mondeling toe lichten. Dit heet een hoorzitting. Dit kan telefonisch zijn of bij de gemeente. Tijdens de hoorzitting kun je je door iemand laten bijstaan of laten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld: een familielid, kennis, deskundige of advocaat. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou naar de hoorzitting te komen.

Wat kan ik verwachten van Juridische zaken?

We behandelen je altijd respectvol, we geven alle nodige informatie over de bezwaarprocedure, we bieden een luisterend oor, we zijn deskundig en gaan altijd onbevooroordeeld om met je bezwaar.

In de formele procedure doen wij onderzoek naar het besluit waar je bezwaar tegen hebt maakt. We beoordelen dit besluit opnieuw. Wij nemen je redenen van je bezwaar en wat je tijdens de hoorzitting (als je hiervoor kiest) zegt hierin mee.  Daarna stellen wij een ‘concept beslissing op bezwaar’ op. Deze leggen wij dan voor aan een Adviescommissie. Deze commissie beoordeelt deze beslissing en daarna ontvang je een ‘definitieve beslissing’ op je bezwaar. De uitkomsten kunnen zijn:

  • niet-ontvankelijk (wij behandelen je bezwaarschrift niet inhoudelijk)
  • ongegrond (het oude besluit blijft in stand)
  • gegrond (je word in het gelijk gesteld)
  • gedeeltelijk gegrond (je wordt gedeeltelijk in het gelijk gesteld).

Niet tevreden met de uitkomst van de bezwaarprocedure?

Ben je het niet eens met het definitieve besluit? Dan kun je nog in beroep gaan. Dat doe je door binnen zes weken een brief te sturen naar de Rechtbank Zeeland West-Brabant. Dit kan ook digitaal. Bezoek de website van Rechtbank Zeeland West-Brabant > 

Ben je niet tevreden over de uitkomst van de beroepsprocedure? Dan kun je binnen zes weken hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep. Bezoek de website van Centrale Raad van Beroep >

Ik ben niet tevreden over mijn contactpersoon. Wat kan ik doen?

Als je niet tevreden bent over je contactpersoon, dan kun je een nieuwe contactpersoon aanvragen. We vragen je dan om kort op te schrijven waarom je niet tevreden bent. De leidinggevende van je contactpersoon bekijkt dit verzoek dan. Hij of zij bekijkt je verzoek en beslist dan of je een nieuwe contactpersoon kan krijgen.

Ik heb een klacht. Met wie kan ik contact opnemen?

Als je niet tevreden bent over het contact met een medewerker van Werk & Inkomen, dan kun je een klacht indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe een medewerker met je om is gegaan, over bereikbaarheid of iets anders. Je kunt de klacht digitaal indienen.

Klacht indienen >

Je kunt ook een brief schrijven naar de klachtenbehandelaar. De brief stuur je naar:

Gemeente Tilburg
T.a.v: klachtenbehandelaar
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Je kunt de brief ook afgeven bij de balie van de afdeling Werk & Inkomen in Stadswinkel Centrum (Koningsplein 10, Tilburg).

We nemen contact met je op om de klacht te bespreken en samen te zoeken naar een oplossing. We beoordelen alle klachten vertrouwelijk.

Als je het niet eens bent met besluit, dan dien je geen klacht in maar een bezwaarschrift. Je kunt ook geen klacht indienen over iets wat langer dan een jaar geleden gebeurd is.

Andere onderdelen van Klachten, bezwaar & beroep